มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

เกี่ยวกับเรา                                                                                                                                                                                                          

ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรได้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้ผลิตและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำโครงการหรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังนำไปสู่การสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรและเกษตรกรผู้เผลิตได้อีกต่อไป

 

วิสัยทัศน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

พันธกิจ