แบบฟอร์ม

0 Comments

 

 
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางฃีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ (NUIBC-01-2)
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางฃีวภาพ ระดับภาคสนาม (NUIBC-02-2)
แบบฟอร์มสำหรัีบเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรีย์ก่อโรค แมลงและสัตว์ทีึ่เป็นพาหนะ ระหว่างสถาบัน (NUIBC-04)
Naresuan University Material Transfer Agreement (MTA) (NUIBC-05)
แบบรายงานขอปรับแก้ไขโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (NUIBC-07)
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (NUIBC-08)
แบบสรุปผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อปิดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (NUIBC-10)
แบบฟอร์มการชี้แจง/แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (NUIBC-06)
แบบรายงานความก้าวหน้าสำหรับขอต่ออายุโครงการวิจัยครั้งที่........ต่อคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (NUIBC-09)
แบบประเมินผลเบื้องต้นสำหรับห้องปฏิบัติการ ระดับ Biosafety Level 2(BSL2)
แบบประเมินผลเบื้องต้นสำหรับโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ระดับ Biosafety Level 2(BSL2)