สถานะการรับรองโครงการวิจัย

  • id
  • date time
    calendar
ลำดับ ชื่อโครงการ (ไทย) ชื่อโครงการ (อังกฤษ) วันส่งข้อเสนอออนไลน์ วันส่งข้อเสนอฉบับจริง ผลการตรวจเอกสาร เลขสำคัญโครงการ วันเข้าที่ประชุม ผลการพิจารณา วันแจ้งเตือน วันขอแก้ไข วันส่งรายงานความก้าวหน้า วันขอต่ออายุ วันมอบหมายกรรมการ วันกรรมการส่งความเห็น preview เอกสารแนบ download เอกสารแนบ